Clergy

Rev Chorbishop Stapanos Yalda

Mar Benyamin Shimun Parish, Zeist, Parish Priest

Rev Fr Tony Malham

St Mary’s Cathedral, London, Parish Priest

Rev Fr Sam Tamras

St Mary’s Parish, Athens, Parish Priest

Rev Fr Toma Kanoun

Assistant Priest

Rev Fr Ninos Babisha

Mar Augin's Parish, Vienna, Prospective Parish Priest (2021)

Rev Fr Shimshon Temmo

St Mary’s Parish, Athens, Prospective Parish Priest (2021)